پنجره ای به دنیای حقوق

حقوق: خصوصی.بین الملل.جزا.بشر.مالکیت فکری.

درباره من
درطول تحصیل در این رشته و موضوعیت مهم ان ازلحاظ حقوقی قانونی وشرعی وکاربرد آن در اجتماع وزندگی انسانها و نااشنا بودن بسیاری از افراد از این مطالب که زندگی انسانها برپایه های بسیاری از اینها درحال سپری شدن است. وهمچنین اختلافات که در مواجه باآراءولوایح صادره دراین مطالب وجود دارد با بضاعت اندک ویا عدم بضاعت علمی کافی درآئین نگارش این مطالب به خود جرات داده که باعلاقه ای که در خود نسبت به این موضوعات یافته ام از راهنمائیهای خاص ویژه قلم دستان بهره گیرم تا راهی برای راه یابی علمی و کسب وآگاهی اطلاعات بیشتر در این موارد صورت گیرد بابهره گیری از آثار علما.نویسندگان وحقوقدانان و با استفاده از عنایات و ارشادات دوستان و استادان گرامی مایل بودم راهی را بگشائیم که من و دیگر دوستان علاقمند به این مطالب بتوانند سیری در گفته های بزرگان این رشته بزنیم و با گردآوری آنان جهت کسب اطلاعات دیگر دوستان قرار گیرد.

با لطف خداوند امید است این خرده تلاش مورد عنایت صاحبان خرد وفرهیختگان علم وادب و دانشجویان واستادان گرامی قرار گیرد.

فرطوسی
نويسنده :فرطوسی
تاريخ: 11 Apr 2011 ساعت:
 

مقدمه

بزه ، اولين پديده اي بود كه با تجمع افراد به دور يكديگر و شكل گرفتن جامعه ،تظاهر پيدار كرد، زيرا گردهم آمدن افراد موجب سرپيچي از برخوردهاي گوناگوني بين آنها گرديد و به همين دليل دستورات و مقرراتي پديدآمد تاقدري آزادي افراد را به سودجامعه مقيد گرداند و حدود هريك از افراد جامعه مشخص گردد بررسي هاي جرم شناسي نشان ميدهدكه هر معلولي ، علتي دارد و هيچ چيز به خوديِ خود بوجود نمي آيد بنابراين هر جرمي هم داراي علل سازنده اي است كه برروي فرد اثرمي گذارد و او را بسوي ناسازگاري و نابهنجاري سوق مي دهد .

بزهكاري اصولاً ازمجموعه اي از جرائمي به وجود مي آيد كه در يك زمان و مكان معين به وقوع مي پيوندد و به همين جهت زماني كه مورد بررسي قرار مي گيرند ، درحقيقت كليه پديده هاي اقتصادي فرهنگي ،بهداشتي ،سياسي ، مذهبي ، خانوادگي و . . . يك جامعه عميقاً مورد مطالعه واقع مي شوند در وحله اول بزهكارن ازجهات مختلف ،سن ،ميزان تحصيلات ،جرم ،مشكلات خانوادگي و . . . تقسيم بندي مي شوند و  بدنبال آن علل و عوامل موثر بزهكاري اطفال و نوجوانان و پيشگيري از اين عامل را اشاره خواهم شد .بزهکاري اطفال و نوجوانان، از قلمروهايي است که سياست جنايي ناگزير به تعريف و تعيين اصول خاص تأثيرات خود در اين باره شده است. اين امر به معناي سياست کيفري ويژه اي در قبال بزهکاران صغير و نوجوانان ناسازگار است، زيرا يکي از ثمرات تلخ اجتماعات صنعتي کنوني بزهکاري کودکاني است که هنوز زندگي اجتماعي را آغاز نکرده اند ؛ اما بر اثر عوامل اجتماعي فرهنگي سياسي و ... به انواع مفاسد آلوده شده و زندگيشان براي هميشه تباه گرديده است.

ارزش و اهميت موضوع بزهکاري اطفال و نجوانان از نظر اجتماعي خانوادگي و جلب نظر مسؤولان امر به آن و همچنين از لحاظ قانوني و ماهيت جرم مسأله اي غير قابل ترديد است. موضوع بزهکاري صغار جاي بحث بسيار دارد و اگر از ابتدا مورد توجه قانونگذاران کشورها قرار مي گرفت شايد تاکنون راه حل هاي اصولي براي کنترل و مهار آن پيدا شده بود. اصولاً کساني که همواره مرتکب جرم مي شوند همان کودکان بزهکار ديروز هستند .از اين رو چنانچه از همان اوان کودکي آنها را تحت مراقبت قرار مي دادند و اصلاح و بازپروري مي کردند؛شايد مي توانستند از تکرار و تعدد جرم آنها جلوگيري کنند.

براساس نظريه اريكسون : « اگرهويت نوجوان شكل بگيرد ونوجوان بتواند خود رابشناسد تعادل رواني وي تضمين مي شود ولي اگر سرخوردگي وعدم اعتماد جاگزين شود وبه تماس بامردم نوجوان گوشه گير شودوبه جاي تحرك به ركود گرايد تعادل رواني وي به هم مي خورد ودچار بحران هويت مي شود

بزهكاري در معني و مفهوم لفظي عبارت است از ترك انجام وظيفه قانوني و يا ارتكاب عمل خطايي كه الزاماً عنوان جرم ندارد بهر حال اين اصطلاح غالباً معادل جرم و بويژه درباره جرايم ارتكابي از سوي اطفال و نوجوانان بكار ميرود. تعبير بزهكار در بعضي موارد به فردي نسبت داده ميشود كه صرفاً مرتكب جرم نشده بلكه بطور كلي فردي سركش و ضد اجتماعي است در مورد اطفال ميتوان به رفتارهاي اشاره كرد كه هر چند به ظاهر و به واقع جرم نيستند اما با توجه به اينكه اين رفتارها در دوره تكامل تكويني و رشد رواني بروز ميكنند ممكن است زمينه ساز ارتكاب بزه به معناي خاص يعني جرم شوند و گاه از همين كودك تبهكار ي حرفه اي بوجود بياورند

بزهكاري به مجموعه تخلفات جزايي كه افراد در يك جامعه مرتكب مي‌شوند اطلاق مي‌شود و بزهكاري كودك و نوجوان مربوط به سنيني است كه توسط قوانين حدود آن مشخص شده است.بزهكاري كودك و نوجوان دير زماني است كه مورد توجه و اقبال صاحب‌نظران علوم تربيتي، روانشناسان و مربيان بوده است و آنان تلاش وسيعي را در اين حيطه به كار برده‌اند. قوانيني كه بزهكاري را تعريف مي‌كنند، بر حسب دولت‌ها و شرايط اجتماعي و اقليمي، هر كشوري متفاوت‌اند (تراكم جمعيت، وضع سكونت، وضعيت اقتصادي و...).
وجود ناهنجاري‌هاي اجتماعي متخصصان علوم اجتماعي را بر آن داشته تا كاوش‌هاي وسيعي را در زمينه، علل وقوع بزه و جرم در جامعه انجام دهند.

نتايج اين تحقيقات نشان‌دهنده اين واقعيت است كه عوامل متعددي در بزهكاري كودكان و نوجوانان دخالت دارد:
1ـ تحول بهنجار و سازگاري اجتماعي

2ـ عوامل اجتـماعی عوامل بدني و سرشت

3 اختلالات تحول شخصيت

4 ـ عوامل اجتماعي ثانوي

هنجارهاي اجتماعي

هنجارهاي اجتماعي ، شيوه‌هاي رفتاري معيني هستند كه براساس ارزش‌هاي اجتماعي جامعه شكل مي‌گيرند و با رعايت آن‌هاست كه جامعه نظام پيدا مي‌كنند.در اصطلاح جامعه‌شناسي هنجارها را «الگوي استاندارد شده رفتار و كردار» مي‌گويند؛ اين الگوها نشان‌دهنده رفتار ايده‌آل يا مطلوب افراد جامعه است. مقررات رسمي، قوانين، احكام فقهي و شرعي، آداب و رسوم، شيوه‌هاي قومي و نظاير آن از جمله هنجارهاي جامعه به‌شمار مي‌روند.

پاره‌اي از مهم‌ترين هنجارهاي اجتماعي را مي‌توان به شرح زير گروه‌بندي كرد:

1ـ هنجارهاي ديني، هنجارهاي ديني معلول آموزش ديني هر جامعه مفروض است. براي مثال، فقه و شرع مقدس اسلام كه از تعاليم ديني اسلام سرچشمه گرفته است، در طول قرن‌ها به وسيله مجتهدان و انديشمندان ديني تنظيم و تدوين شده و تنها مرجع داوري در كارها و مهم‌ترين هنجارها در ايران است.
2ـ هنجارهاي رسمي؛ هنجارهاي رسمي مشتمل بر قوانين تشكيلاتي، اداري و مالي كشور و واحدها وموسسه‌هاي تابعه است. مانند قانون اساسي، قانون مدني و قوانين حقوقي و جزايي.

هنجارهاي رسمي به وسيله نمايندگان مجلس وضع مي‌شود و بخش اعظم كارهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و اداري و سازماني براساس آن انجام مي‌گيرد و سازمان‌هاي قضايي و نيروهاي انتظامي براي نظارت بر اجراي آن‌ها به وجود آمده‌اند.

3ـ هنجارهاي سنتي (غيررسمي): هنجارهاي سنتي هنجارهايي است كه به وسيله فرد يا افرادي وضع نشده، بلكه خود به خود و به صورت تدريجي از اتفاقات روزمره زندگي سرچشمه گرفته و خاستگاهي جز كل جامعه ندارد. اين هنجارها جزيي از فرهنگ عامه (فولكلور) است كه آن‌ها را با عنوان سنت‌ها، رسم‌ها و آداب و رسوم مي‌شناسيم.

انواع كجروي‌هاي اجتماعي

كجروي‌هاي اجتماعي را مي‌توان به انواع زير تقسيم كرد:

1ـ كجروي نخستين؛ كجروي نخستين به انحرافي گفته مي‌شود كه فرد هنجار شكن هنوز «برچسب» نخورده و خود را منحرف نمي‌داند.

اين گونه كجروي‌ها گاه و بيگاه پيش مي‌آيد، موقتي است، هميشه تكرار نمي‌شود و مردم هنوز به فرد خاطي برحسب انحراف نداده‌اند و براي او احترام قايلند. مثل عبور از چراغ قرمز و...

2ـ كجروي دومين؛ كجروي دومين به رفتار انحراف‌آميزي گفته مي‌شود كه فرد متجاوز «برچسب» خورده باشد و او نيز خود را «كجروي» بداند.

در واقع، اولياي امور بر او برچسب انحراف زده باشند و فرد نيز «پايگاه منحرف بودن» را پذيرفته باشد. مثل آدم‌كشان حرفه‌اي و...

3ـ كجروي فردي؛ شخصي كه به تنهايي از هنجارهاي اجتماعي منحرف شود و آن‌ها را نپذيرد و اجرا نكند، كجروي فردي ناميده مي‌شود يك منحرف فردي، تنها از معيارها و مقررات مطلوب خودش پيروي مي‌كند و به تنهايي دست به رفتار انحراف‌آميز مي‌زند.

4ـ كجروي گروهي؛ گروهي از افراد كه به صورت دسته‌جمعي، برخلاف هنجارهاي پذيرفته شده فرهنگي جامعه عمل مي‌كنند، «كجروي گروهي» را مرتكب مي‌شوند.

كجروي گروهي معمولاً در داخل «خرده فرهنگ كجرو» جامعه انجام مي‌‌گيرد. مثل دسته‌هاي تبهكار و...

5 ـ كجروي ناآگاهانه؛ اگر رفتاري ندانسته و از روي ناآگاهي از فردي سر زند كه با هنجارهاي جامعه منافات داشته باشد، كجروي ناآگاهانه رخ داده است. مثل ارتكاب خلاف از سوي ديوانگان و كودكان.

 

6ـ كجروي آگاهانه؛ هرگاه فردي يا افرادي دانسته و از روي آگاهي و براساس نظام ارزشي ويژه خود به اعمالي بر خلاف ارزش‌ها و هنجارهاي جامعه دست بزنند، چنين كجروي را آگاهانه نامند.

7ـ كجروي طبيعي؛ هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي هيچ‌گاه به‌طور كامل و موبه‌مو مراعات نمي‌شوند و همواره مقداري انحراف از الگوي ايده‌آل فرهنگي وجود دارد كه چنين انحرافي را «كجروي طبيعي» مي‌گويند.

8ـ كجروي سازنده؛ چنانچه فرد يا گروهي با اطلاع و آگاهي كامل از ارزش‌ها و هنجارهاي جامعه خودي، ارزش‌ها و هنجارهاي نو بيافريند كه برتر از قبلي باشد و جامعه را به سوي پيشرفت و تعالي سوق دهد، چنين انحرافي را «كجروي سازنده» مي‌گويند؛ زيرا اگر جامعه‌اي همواره الگوهاي فرهنگي خود را مو به مو اجرا مي‌كرد، فرهنگ و تمدن بشري ايستا مي‌ماند. كجروي‌هاي سازنده يا مثبت ممكن است در تمام جنبه‌هاي زندگي اجتماعي اعم از سياسي، نظامي، فرهنگي، ديني، اقتصادي و... پديد آيند.

مثل مقدسان در نظام ارزش‌هاي ديني، قهرمانان در نظام جنگي، رهبران در نظام سياسي، هنرمندان در نظام هنري و...

مراحل زندگي از نظر طبقه‌بندي جزايي و جرم‌شناسي:

بين يك طفل خردسال غير مميز و يك فرد كبير عاقل و بالغ مراتب و درجاتي وجود دارد. 3 مرحله زير را الحاظ جزايي مي‌توان در زندگي هر يك از افراد بشر مشخص ساخت.

مرحله اول: دوران طفوليت و نداشتن تميز مطلق

در اين دوره طفل اصولاً داراي شعور و تشخيص خوب از بد نبوده و قدرت درك اعمال اجرايي ندارد و اعمال وي در صورتي كه مجرمانه باشد قابل انتساب به او نيست.

مرحله دوم: دوران كودكي و تميز نسبي

در اين دوره طفل هنوز به مرحله رشد و كبر قانوني نرسيده ولي به طور نسبي مي‌تواند بد و خوب را از هم تشخيص داده و تا حدودي نتيجه اعمال خود را پيش‌بيني كند.

مرحله سوم: دوران بلوغ و سن كبر قانوني

در اين مرحله اصل براين است كه همه افراد بشر در سن به‌خصوصي داراي رشد جسمي و عقلي كافي شده و قوه تميز و تشخيص خوب و بد را به نحو كامل دارا هستند و چنانچه مرتكب جرمي شوند قابل انتساب به آنان است مگر آن كه برحسب اتفاق و حادثه قدرت تميز را از دست داده باشند انواع جرايم ارتكابي اطفال و نوجوانان:

انواع مختلف جرايم اطفال از قديمي ترين در جوامع بشري وجود داشته و ميتوان گفت كه از عمر اين پدده اجتماعي همانقدر ميگذرد كه از عمر جوامع بشري گذشته منتهي بايد توجه داشت كه تا قبل از انثلاب صنعتي نوزدهم اينگونه جرايم به درستي شناخته نشده بود و آن چنان وسعت و گسترش نيافته بود.كه جنبه يك پديده اجتماعي را پيدا نمايد از قرن نوزدهم به بعد است كه جرايم اطفال و نوجوانا به عنوان يك پديده اجتماعي مورد توجه انديشمندان و علماي حقوق جزا قرار ميگرد.

البته بايد خاطر نشان نمود كه نوع جرم ارتكابي اطفال بنا به علل و انگيزه و كيفيت اعمال ارتكابي با بزرگسالان متفاوت ميباشد اطفال غالباً جرايم را به صورت گروهي و گاهي با تشكيل باندهاي متفاوت مرتكب ميگردند در صورتي كه بزرگسالان غالباً به صورت انفرادي مرتكب اعمال بزهكارانه ميشوند.

در اكثر جوامع بالاخص جهان سوم تفاوتهاي فاحشي بين جرايم دختران و پسران وجود داشته و نسبت بزهكاري اناث نسبت به بزهكاران ذكور به مراتب كمتر است و نهايتاً جرائم بر ضد اموال بزرگترين رقم بزهكاري اطفال و نوجوانان را تشكيل ميدهد.

بخش اول : جرايم بر ضد اشخاص

در زمره جرايم بر ضد اشخاص، ارتكابي توسط اطفال و نوجوانان بزهكار ميتوان به اعمال منافي عفت ايراد ضرب و جرع عمدي و يا غير عمدي اشاره نمود.

بخش دوم :جرايم بر ضد اموال

موضوع ديگري كه در كليه اجتماعات گذشته و در حال به طور نسبي وجود دارد جرايم بر ضد اموال است كه با توجه به محيط زندگي مردم ، ميزان و نوع آن در هر اجتماعي نسبت به اجتماع ديگر متفاوت ميباشد به طور كلي تعداد سرقت اطفال و نوجوانان تسبت به ساير جرايم به اندازه اي زياد است كه ميتوان حتي جرايم اطفال و نوجوانان را به سرقتهاي ارتكابي آنان اختصاص داد.

بخش سوم : جرايم بر ضد نظم عمومي جامعه

هر اجتماعي طبق آداب و سنن ، رسوم ومعتقدات اخلاق و ديني ،وضع اقتصاديو سياسي داراي اصول و قواعدي است و اگر فردي در جامعه اصول و قواعد مزبور را مراعات ننمود و بخواهد نظم عمومي جامعه رامختل نمايد جرم محسوب و قابل تعقيب و مجازات ميباشد از جمله اعمالي كه از نظر اجتماع ناپسنديده بوده و مخل نظم عمومي محسوب ميشوند عبارتند از:

الف: اعتياد به مواد مخدر و توزيع آن

ب: ولگردي

ج : جرايم منكراتي:

1- بيحجابي و بد حجابي

2- پخش موسيقي مبتذل

3- برگذاري و شركت در مجالس لهو لعب

علل ارتلاب بزهکاری اطفال و نوجوانان:

شناسایی شخصیت اطفال و نوجوانان و پي بردن به علل ارتکاب جرم از مهمترین وظایف هر دادرس دادگاه اطفال است تنها توجه به عملی که از مجرم سرزده بدون توجه به شخصیت او کاری است عبث و بیهوده.

در امور جزائی کوشش می شود که بیش از صدور رای دادگاه ، علل ارتکاب جرم روشن شود و اقدام نامعینی متناسب به عمل آید به نحوی که از وقوع نظایر آن جرم در آینده جلوگیری شود و این نکته به خوبی می رساند که توجه حقوق جزا بلاخص در مورد اطفال و نوجوانان به آینده است نه گذشته و مجازات جنبه انتظامی ندارد. بلکه جلوگیری از وقوع و تکرار جرم مشابه است. مجرم را برای آن تحت یک سلسله رژیم اقدامات تامینی قرار می دهند که در آینده از میزان جرم کاسته شود.

(پس از تولد، محیط خانواده مهمترین عامل موثر در تکوین و تحویل شخصیت کودکان است). اگر محیط خانواده سالم و مناسب باشد، در کودک اعتماد به نفس و مهر و محبّت، همسازی، انطباق، قدرت پذیرش مسولیت و بالاخره شخصیت سالم به وجود می آید برعکس در خانواده ناسالم رشد طبیعی شخصیت کودک، کند صورت می گیرد و او را آماده بزهکاری می سازد.

شخصیت کودک از زمان تولد تحت تاثیر رفتار پدر و مادر و دیگر اعضاء خانواده قرار می گیرد و در واقع پایه های شخصیت در خانواده گذاشته می شود. اما عوامل دیگری نیز مانند رفتار همسایه ها، دوستان کودک، محیط مدرسه وآموزشی در شخصیت کودک اثر می گذارد.(مدرسه می تواند رابطه صمیمی با کودک برقرار کرده و او را آماده پذیرش مسولیت، تصمیم گیری و حل مسائل زندگی سازد بنابراین آموزگاران نیز مانند پدر و مادر در شکل دادن شخصیت تاثیر دارند.)

فرهنگ جامعه نیز بر شخصیت افراد تاثیر می گذارد. شخص پس از مرحله کودکی و نوجوانی در مسیر جدید فرهنگی قرار می گیرد و با فرهنگ غیر مادی جامعه خود آشنا می شود و از آنها متاثر می شود. او ناگزیر است که در اجتماع زندگی کند. بامبانی دینی و امور مذهبی آشنا شود. معیارهای اخلاقی را بپذیرد ودر روشنی تکامل خود از همه جنبه های فرهنگی جامعه برخوردار شود. به این ترتیب نفوذ فرهنگ و جامعه و به عبارت دیگر کلیه جنبه های فرهنگی و نیرو های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی در تغییر و تحول شخصیت اثر می گذارد و سبب رفتار بهنجار و یا ناهنجار شخصیت می شوند. بنابراین تکامل شخصیت انسان در اجتماع تحقق می یابد شرایط نامناسب اجتماع نیز سبب پریشانی فرد شده و با ایجاد عقده های روانی وکشمکش وتضاد درونی واحساس محرومیت فعالیت های شخصی را از مسیر طبيعی خارج میکند.با توجه به مطالب فوق وبه منظور تسهیل در مطالعه علل بزهکاری اطفال ونوجوانان، عوامل مزبور را در دو گروه مورد بررسی قرار می دهیم ( یکی علل مربوط به شخص بزهکار ودیگری مربوط به جامعه ، فرهنگ وتعلیم وتربیت که در خارج از شخص بزهکار وجود دارد.گروه اول که به عوامل بزه زاری داخلی ) شامل کلیه عوامل انسانی وروانی اعم از ساختمان بدن،طرز کار غدد داخلی ،ناراحتی های روانی ،بیماری های جسمی وعفونی ومغزی می باشد(درصورتی که عوامل خارجی در خارج از شخص انسان قرار داشته باشد.)وشامل کلیه تاثیرات ناشی از محیط اعم از محیط خانوادگی ،وضع اجتماعی،وضع اقتصادی وغیره می باشد.

مبحث اول: عوامل بزه زاری داخلی

برخی از خصوصیات وصفات فردی،طفل را به سوی بدکاری سوق می دهد.این خصوصیات درونی ومربوط به شخصیت مجرم است پاره ای ازاین صفات که جزء سجایای فردی محسوب می شوند عبارتند از : فراغت ، عوامل ذاتی غیر ارثی واختلاف درونی.

-وراثت : (یکی از عواملی که شخصیت فرد را تحت تاثیر خود قرار داده ومورد توجه جرم شناسان نیز واقع شده است).عوامل ارثی است.همانطور که انسان از لحاظ مالی وارث بستگان خود می باشد ممکن است از نظر فردی نیز وارث استعدادها خود صفت های خوب وبد نیاکان خود که از راه وراثت به او منتقل می شودباشد شباهت ظاهری والدین با کودکان چون سیاهی چشم یا سپیدی رخسار ومقایسه رفتارهای پدرومادر با فرزند چون نحوه اخم شکل مهر ،نوع لبخند مانندی این ها وراثت را همیشه به عنوان یک پدیده قابل تامل مطرح کرده است.(در شریعت مقدس اسلام نقش وراهنما مورد توجه بوده واز وراثت با کلمه " عرق" یاده شده است)

-عوامل ذاتی غیر ارثی : قبل از انعقاد نطفه وتشکلیل جنین عوامل ارثی به نحوی از طریق زنها در شخصیت افراد موثر واقع می شود.عوامل دیگری نیز وجود دارند که از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولدروی جنین اثر می گذارندوتاثیر هر یک از عوامل درشخصیت طفل غیر قابل انکار است.شامل:

الف: عوامل مربوط به دوران حاملگی :

سن مادر

سوءتغذیه

تاثیر داروهای شیمیایی

تاثیر الکل ومواد مخدر

بیماریهای مادر دردوران بارداری

حالات حیجانی عاطفی مادر

تاثیر تشعشات رادیو اکتیو

ب : عوامل مربوط به دوران زایمان :

علاوه بر عوامل مربوط به دوران بارداری عوامل دیگری وجود دارند که بر نوزاد اثرگذارده وشخصیت او راتحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال : استعمال داروهای بی هوشی وانبر قابلگی هنگام تولد به منظور عدم احساس درد ، اگر مقدار آن زیاد باشد.ممکن است روی مغز را اعصاب نوزاد موثر واقع شود.

-اختلافات روانی :تحقق وپیدایش پدیده جنایی را نباید منحصر به عوامل فیزیکی وزیستی نمود.درست است که در برخی از موارد ،عوامل زیستی تاثیر فراوانی در پیدایش جرم دارند . ولی با این عوامل به تنهایی قادر به ایجاد پدیده ضد اجتماعی نبوده بلکه بایستی با عوامل روانی توام گردیده ومجموعاً کسی را وادار به ارتکاب پدیده جنایی نماید. چرا که انسان مجموعه ای است از تن وروان واین دوقسمت چنان به یکدیگر وابسته اندکه جدایی آنها امکان پذیر نیست.

مبحث دوم : بزه زاری خارجی

همانطور که عوامل بزه زاری داخلی ، یعنی عوامل روانی وعوامل زیستی فراوان بوده والحصاء ممکن نیست. به همین ترتیب نیز تعداد عوامل بزه زاری خارجی نیز کم نمی باشد. در این جا سعی می شود که تعدادی از این عوامل مورد اشاره قرار گیرند.

مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی طفلی که در محیط خانوادگی خود دارای اطرافیان دلسوز ومهربانی نباشد. طبعاً احساس بد بختی نموده وسعی می کند خودرا حتی المقدور از کانون خانوادگی دورساخته وسعادت وآرامش گمشده را در محیط های خارجی بیابد. مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی شامل موارد زیر می باشد.

الف : آلودگی های خانواده

ب: ناسازگاری ونابسامانی های موجود درخانواده

ج: قیود خانوادگی

د: فقدان والدین

-مشکلات ناشی از عوامل اجتماعی: این عوامل شامل تمام اوضاع واحوال ومقتضیات عمومی یک اجتماع است. که برروی تمام افراد آن جامعه اثر مشترکی دارد خود به دودسته تقسیم می شود:

الف : محیط اجتماعی

ب: تاثیروسایل ارتباط جمعی

 

الف) محیط اجتماعی :

محیط از نظر کمی به محیط های کوچک وبزرگ واز لحاظ کیفی به محیط های طبیعی ،فرهنگی ،اقتصادی وغیره تقسیم می شود.

ب) تاثیر وسایل ارتباط جمعی :

وسایل ارتباط جمعی نظیر رادیو ،سینما ومطبوعات از جمله عواملی هستندکه در هدایت ، تربیت وسازندگی وبالا بردن شعور اجتماعی اطفال ونوجوانان نقش موثری ایفا می کنندبرعکس اگر جهت آن برخلاف خیروصلاح عمومی باشد.می تواند باعث گمراهی ، انحراف ، فساد ، آلودگی وگاهی بزه کاری اطفال ونوجوانان شود.

 

 

عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال ونوجوان:

همان طور که نمی توان هیچ یک از امراض را به طور قاطع وکلی از بیخ وبن ریشه کن نم.دهمتن طور هم ریشه کن ساختن قطعی بزهکاری اطفال ونوجوانان کاری است بس مشکل وحتی غیر ممکن ، با وجود این روشهایی وجود داردکه با استفاده از آن می توان از راتکاب به جرائک ارتکابی اطفال ونوجوانان را به نحو محسوسی تقلیل داده واز گسترش روز افزون آن جلوگیری نمود.

ضرورت مبارزه جامعه با پدیده ضد اجتماعی:

هر سال پدیده ضد اجتماعی خسارات فراوان جانی ومالی وناموسی به مردم وکشور وارد می نماید.پدیده ضد اجتماعی نه تنها جان ومال وناموس وشرف مردم را مورد حمله وتعرض قرار می دهد، بلکه خسارات هنگفتی نیز به مملکت وجامعه وارد می نمایدجامعه مجبور است مخارج دادگستری ونیروی انتظامی وکلیه نهاد های وابسته به قوه قضائیه بپردازد مجموع این خسارات را دانشمندان تاوان نامیده اند.ولی در مورد تاوان وقیمتی که اجتماع باید برای بزهکاری بپردازد مطالعاتی در مملکت ما به عمل نیامده است.

-ضرورت وطرق مبارزه :

برای مبارزه اساسی بایستی با علل مبارزه نمود نه با معلول قرنهاست که دولتها راه مبارزه بابزهکاری را در برقراری مجازات ویا تشدید مجازات دانسته اند.در اواخر قرن نوزدهم آنر یکوفری دانشمند جرم شناس ایتالیایی با پیشنهاد تلی ابیر دیگلری به جای مجازات معتقد بودکه ( برای دفاع جامعه در قبال بزهکاری واعتلاء سطح اخلاقی مردم، کوچکترین پیشرفت در وسایل واقدامات جلوگیری از جرم كه هزار بار بیش از وضع به هم ريخته یک دوره حقوقی جزا ارزش دارد).این گفته ابير هنوز هم ارزش خودرا از دست نداده است.

در مهرماه سال 1369 بیش از یکصدو پنجاه تن از سران سیاسی کشورها ویا نمایندگان بلند پایه بار دیگر با هدف بهبود وضعیت کودکان در دهه ی پایان قرن بیستم در مقر اصلی سازمان ملل گردهم آمدند. در این گردهمایی اهدافی جهت اجراء به کلیه کشورها توصیه شده است.

طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال:

اعتقاد عمومی براین است که گسترش برنامه های اجتماعی نظیر : گواهی ازدواج ،تاسیس درمانگاهای ویژه زنان باردار وایجاد زایشگاه ها ودرمانگاههای ویژه نوزادان ،برقراری وکمک هزینه های خانوادگی وبالابردن سطح آموزش وپرورش وچندین عوامل دیگر ،مناسب ترین راه برای پیشگیری از ارتکاب بزهکاری اطفال ونوجوانان می باشد.

-مقررات مربوط به قبل از تولد اطفال:

در مبحث گذشته گفته شدکه عوامل ارثی وعوامل ذاتی غیرارثی تا چه میزان درارتکاب جرائم اطفال ونوجوانان موثر می باشد.اگرچه امروزه اغلب اطفال غیرعادی وبه اصطلاح آنور مال قابل معالجه ودرمان بوده ولی برخی از روانشناسان عقیده دارندکه علاج واقعه راقبل از وقوع باید گرفت جهت حصول این هدف می بایست که:

مبارزه جدی وقاطع علیه امراض خانمان براندازی چون سل، سیخلبس ، سرخک وناراحتی های روانی ارثی از طرف دستگاههای بهداشتی به عمل می آید.

باید در مورد جلوگیری از مصرف بعضی قرصها وداروهای ضد آبستنی دقت کافی به عمل آید.

برای حفظ حمل کودکی که هنوز به دنیانیامده درکشور ما مقرراتی تصویب گردیدفیالمثل درقانون جزا سقط جنین ريا، جرمی جنایی محسوب می شود.مگر بانظر پزشکی . گاهی سقط جنین به منظور جلوگیری از ازدیاد نسل صورت می گیردکه از نظر مقتل این علت موجه دانسته نشده ولی دربرخی از کشورها مانند فرانسه سقط جنین تا 10 هفته اول بارداری ودر آلمان تا 3ماه حتی بدون نیاز پزشکی جایز دانسته شده است.

مادران باید از استعمال الکل ومواد مخدر ومشروبات الکلی دردوران حاملگی خودداری نمایند.چراکه تجربه وآمار نشان می دهد. کهاستعمال الکل ومواد مخدر درپیدایش جرائم تاثیر فراوان داشته ودارد.

_مقررات بعد از تولد طفل:

الف: ایجاد محیطی آرام وسالم در خانواده

ب: تامین آموزش وپرورش مناسب

الف) برای اینکه خانواده از محیطی آرام وسالم برخوردار باشد رعایت نکاتی ضروری است:

1-برقراری دوستی و تفاهم بین والدین

2- همبازی شدن با کودک ونوجوانان

3- احتراز از رقابت محبت فرزندان

4- عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده

5- عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود ویا نسبت به فرزندان

6- پرورش حس اعتمادبه نفس

7- تامین محیط مسکن مناسب

8- جلوگیری از تحریک جنسی فرزندان

9- تامین نیازهای مادی و معنوی

ب:تامین آموزش و پرورش مناسب:بعداز محیط خانواده که محیطی غیر انتخابی و حقی برای کودک و نوجوان است محیط مدرسه و کلاس درس موثر در پیشگیری بزهکاری اطفال ونوجوان می باشد.

نقش مدرسه در پیشگیری از بزهکاری

نقش معلم در پیشگیری از بزهکاری

1- مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموزان می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی لازم است مقررات را رعایت کند. مدرسه اصل پاداش و کیفر را تعلیم می دهدو کودک می آموزد با کارو تلاش و رفتار مناسب پاداش شایسته بگیرد در غیر این صورت کیفری ببینلی.

2- هیچکس به اندازه معلم برای آفریدن یک محیط مساعد، دلپذیر، صمیمی و توام باگذشت و همکاری مسولیت ندارد. چراکه در جریان تعلیم و تعلم در شرایط معلم نقش مفتاح مشکلات را به عهده دارد و خلاقیت از آن اوست.

بعد از جنگ جهاني دوم ، ازدياد بزهكاري و تكرار جرم اطفال و جوانان افكار عمومي را مشوش و به نارسايي قوانين اطفال در پيشگيري از وقوع جرائم معطوف داشت . متخصصين مخصوصا قضات اطفال و جوانان براي چاره جويي اين معضل اجتماعي و پيشگيري از مفاسد مجازات حبس كه در تكرار جرم موثر است ، طرحهايي را براي اصلاح و تربيت اطفال و جوانان در محيط آزاد و اجراي روشهاي نوين ارائه نموده ، لزوم تجديد نظر در قوانين اطفال و جوانان را با توجه به تحولات اقتصادي و سياسي متذكر شدند .                                          

فهرست منابع

 

بزهکاری اطفال و نوجوانان_وبلاگ تخصوصی حقوق و فقه.-

نوجوان و بزه کاری(1)_نویسنده زهره قاسم خانی_روزنامه اطلاعات-

www.rasekhon.net

عوامل بزهکاری جوانان و نوجوانان(2)_پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان زنجان-

نقش خانواده در بزهکاری کودکان و نوجوانان_نویسنده مجید تهران-

www.Dostan.ir

مروری بر بزهکاری کودک و نوجوان_جیران پیله وری.-

علل بزهکاری نوجوانان_سید حسین موسوی خرم-

adle-e-adel.blogfa.com

آشنائی مستعد کننده بزهکاری_ پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان زنجان-

-علل گرایش کودکان به ارتکاب جرم و نحوه ی پیشگیری از آن_گردآوری سعید صالح احمدی

.علل بزهکاری اطفال و نوجوانان

  cdghaleb.mihanblog.com

-51درصدبزهکاران زیر 18 سال دانش آموزان اخراجی هستند_علی اضعرمحمدی_روزنامه همشهری.

www.hamsharionline.ir

- گزارش همایش تخصصی بزهکاری کودکان و نوجوانان_اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مرکزی

www.markaziprisons.ir

- عوامل بزهکاری در کودکانaftab.ir_روزنامه خراسان

www.khorasannews.com

- نگاهی اجمالی به بزهکاری اطفال و نوجوانان_دادستانی کل کشور

www.dadsetani.ir

- الزام اطفال و نوجوانان بزهکار به اشتغال به کارهای عام المنفعه در حقوق تطبیقی_ دادستانی کل کشور

www.dadsetani.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع: مطالب حقوقی ,
دوستان
ابزارک هاي وبلاگ
 RSS 

پنجره ای به دنیای حقوق